Computer and Communication System

computer-room

ด้านระบบสายสัญญาณและอุปกรณ์ต่อพ่วง
– งานระบบสายสัญญาณสื่อสาร
– งานติดตั้งระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย
– งานระบบโสตทัศน์สำหรับอาคาร ห้องประชุม-สัมมนา

Computer and Communication System