Computer and Communication System

Computer and Communication System

Computer and Communication System

ด้านระบบสายสัญญาณและอุปกรณ์ต่อพ่วง – งานระบบสายสัญญาณสื่อสาร – งานติดตั้งระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย – งานระบบโสตทัศน์สำหรับอาคาร ห้องประชุม-สัมมนา